Ανακοίνωση λειτουργίας Πρωτοδικείου Κω από 26-04-2021 έως και 03-05-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΩ
—————————-
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Ταχ. Διεύθυνση: Ακτή Μιαούλη 2
Ταχ. Κώδικας: 853 00 ΚΩΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Κυριακή Χρυσοπούλου
Τηλέφωνο: 22420 22210
ΦΑΞ: 22420 27599
Email: protodikeio.kw@gmail.com

Κως 26 Απριλίου 2021
Αριθμ. Πρωτ 439 /2021

ΠΡΟΣ
1) Δικηγορικό Σύλλογο Κω
2) Κάθε ενδιαφερόμενο
ΘΕΜΑ : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΩ ΑΠΟ 26-4-2021 ΕΩΣ 03-05-2021
Η παρούσα ισχύει από τη M. Δευτέρα 26 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και την. Δευτέρα, 03 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00’, σύμφωνα με την αριθμ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 26380 « ΄Εκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Μ. Δευτέρα, 26 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00, έως και τη Δευτέρα, 3 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00
Α) Αναστέλλονται προσωρινά οι δίκες ενώπιον των πολιτικών και ποινικών τμημάτων.
Β) Εξαιρούνται από την εφαρμογή της περ. α):
βα) Οι δίκες της τακτικής διαδικασίας α΄ βαθμού, οι οποίες εκδικάζονται σύμφωνα με το Ν. 4335/2015.
ββ) Οι δίκες ενδίκων μέσων ενώπιον των Εφετείων, που αφορούν εργατικές διαφορές , ανακοπές κατά της εκτελεστικής διαδικασίας, διατροφές από το νόμο, επιμέλεια και επικοινωνία , οι οποίες έχουν εκδικαστεί στον πρώτο βαθμό αντιμωλία των διαδίκων. Οι δίκες του προηγούμενου εδαφίου γίνονται είτε με αυτοπρόσωπη παράσταση των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων είτε με δήλωση των άρθρων 242 και 524 ΚΠολΔ, η οποία υποβάλλεται έστω και από έναν εκ των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων.
βγ) Οι δίκες ανακοπών κατά της εκτελεστικής διαδικασίας , στις οποίες δύνανται να εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο.
βδ) Οι δίκες εργατικών διαφορών, στις οποίες δύνανται να εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο.
βε) Οι δίκες διατροφών από το νόμο, επιμελείας και επικοινωνίας, στις οποίες δύνανται να εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο.

βστ) Οι δίκες εφέσεων κατά ερήμην αποφάσεων, εισαγομένων κατά το άρθρο 528 ΚΠολΔ, που αφορούν εργατικές διαφορές ,ανακοπές κατά της εκτελεστικής διαδικασίας, διατροφές από τον νόμο, επιμέλεια και επικοινωνία, στις οποίες δύνανται να εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο.
βζ) Οι δίκες ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ως αντικείμενο εργατικές διαφορές, ανακοπές και αιτήσεις αναστολής κατά της εκτελεστικής διαδικασίας, διατροφές από το νόμο, επιμέλεια και επικοινωνία, εγγυοδοσία, εγγραφή ή εξάλειψη ή μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης, συντηρητική κατάσχεση κινητής ή ακίνητης περιουσίας, ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού κατ΄αρθρο 738Α ΚΠολΔ, τις ανακλήσεις αυτών, καθώς και τις σχετικές με αυτές διαφορές του άρθρου 702 ΚΠολΔ, καθώς και τις δίκες της παρ. 3 του άρθρου 943 ΚΠολΔ, στις οποίες δύνανται να εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο.
Στις άνω περιπτώσεις υπό στοιχεία ββ, βγ, βε, βστ και βζ υπάγεται και η εκδίκαση παραδεκτώς σωρευμένων στο ίδιο δικόγραφο αιτημάτων.
βη) Οι δίκες εκουσίας δικαιοδοσίας πρώτου βαθμού, οι δίκες πρώτου βαθμού που αφορούν ειδικούς νόμους οι οποίες δικάζονται με την διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας και οι δίκες πρώτου βαθμού του ν. 3869/2010 και του άρθρου 1 του ν. 4745/2020 (Α΄214) , στις οποίες δεν εξετάζονται μάρτυρες, αποκλειστικά με τη δυνατότητα προσκόμισης ενόρκων βεβαιώσεων. Ειδικώς και κατ΄ εξαίρεση στις δίκες εκουσίας δικαιοδοσίας που έχουν ως αντικείμενο τη θέση σε δικαστική συμπαράσταση ( άρθρα 801 επ. ΚΠολΔ), την κήρυξη ιδιόγραφης διαθήκης ως κυρίας ( άρθρο 803 παρ. 3 ΚΠολΔ) και στις δίκες των άρθρων 68 επ. του ν. 4307 /2014 (Α’ 246) δύνανται να εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο.
Στην υποπερ. βη) πρώτο εδάφιο λαμβάνει χώρα την προτεραία της δικασίμου έγγραφη δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων, ότι η συγκεκριμένη υπόθεση θα εκδικασθεί χωρίς την εξέταση μαρτύρων, η οποία κοινοποιείται στις γραμματείες των δικαστηρίων με τη χρήση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Εφόσον όλοι οι διάδικοι έχουν υποβάλει δήλωση κατά το προηγούμενο εδάφιο, η υπόθεση συζητείται παρουσία των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων , χωρίς την εξέταση μαρτύρων. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υποβληθεί η δήλωση του ανωτέρω εδαφίου από τους πληρεξουσίους δικηγόρους των διαδίκων, οι υποθέσεις αποσύρονται και δεν συζητούνται , χωρίς να απαιτείται η παρουσία των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων. Δεν απαιτείται υποβολή δήλωσης εκ μέρους του εισαγγελέα όταν παρίσταται ως διάδικος .
Συναινετικά αιτήματα αναβολής για τις υποπερ. ββ) ως και βη), υποβάλλονται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 83 του ν . 4790/2021.
βθ) Οι δίκες εκουσίας δικαιοδοσίας δευτέρου βαθμού, οι δίκες δευτέρου βαθμού που αφορούν ειδικούς νόμους οι οποίες δικάζονται με τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας και οι δίκες δεύτερου βαθμού του ν. 3869/2010 και του άρθρου 1 του ν. 4745/2020, οι οποίες γίνονται με αυτοπρόσωπη παράσταση των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων και αποκλειστικά με τη δυνατότητα προσκόμισης ενόρκων βεβαιώσεων. Δεν απαιτείται υποβολή δήλωσης εκ μέρους του εισαγγελέα, όταν παρίσταται ως διάδικος.
βι) Η εκδίκαση αγωγών του άρθρου 22 του ν. 1264/1982
βια) Οι αιτήσεις χορήγησης και ανάκλησης προσωρινών διαταγών, οι οποίες συζητούνται δια υπομνημάτων των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων και χωρίς της εξέταση μαρτύρων. Οι προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί και έχουν ισχύ έως τη συζήτηση της υπόθεσης, παρατείνονται οίκοθεν με απόφαση του Προέδρου Υπηρεσίας, ο οποίος ορίζει την διάρκεια της παράτασης των προσωρινών διαταγών.
βιβ) Οι συμβάσεις μεταβίβασης του άρθρου 14Α του ν. 3429/2005 που αφορούν στη μεταβίβαση των στοιχείων του ενεργητικού των υπό ειδική εκκαθάριση των δημοσίων επιχειρήσεων , καθώς και κάθε συναφής με αυτές πράξη. Η εν λόγω εξαίρεση καταλαμβάνει και τις συμβάσεις μεταβίβασης, που υπογράφηκαν κατά το άρθρο 14Α του ν . 3429/2005 πριν την δημοσίευση της παρούσας, καθώς και κάθε συναφή με αυτές πράξη.
βιγ) Όλες οι διαδικαστικές πράξεις και ενέργειες που ορίζονται στα άρθρα 68 επ. του ν. 4307/ 2014, η διενέργεια δημόσιων πλειοδοτικών διαγωνισμών και οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια αυτών.
βιδ) Η εκδίκαση αυτόφωρων πλημμελημάτων, εφόσον αφορά κατηγορούμενο που κρατείται δυνάμει των διατάξεων περί αυτόφωρης διαδικασίας.
βιε) Η κλήρωση των ενόρκων και η έναρξη της συνόδου των Μικτών Ορκωτών Δικαστηρίων και Μικτών Ορκωτών Εφετείων, καθώς και η κλήρωση των συνθέσεων για την εκδίκαση των ποινικών υποθέσεων και των υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων σε όσα δικαστήρια προβλέπεται κλήρωση.
βιστ) Η εκδίκαση κακουργημάτων για τους προσωρινά κρατούμενους κατηγορούμενους , των οποίων συμπληρώνεται κατά περίπτωση το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης.
βιζ) Οι ποινικές δίκες που αφορούν κακουργήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31-12-2022 καθώς και πλημμελήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολης μέχρι και τις 31-12-2021. Το δικαστήριο αποφασίζει , κατά περίπτωση, για την εκδίκαση ή τη διακοπή αυτών.
βιη) Η εκδίκαση των αιτήσεων αναστολής εκτέλεσης κατά τα άρθρα 471 και 497 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ΚΠΔ ν. 4620/2019 ) ακύρωσης της διαδικασίας κατά τα άρθρα 341 και 435 ΚΠΔ, ακύρωσης της απόφασης κατά τα άρθρα 430 και 431 ΚΠΔ, αναβολής ή διακοπής εκτέλεσης της ποινής κατά τα άρθρα 555 και 557 ΚΠΔ, καθώς και των αιτήσεων που αφορούν στο καθαρισμό συνολικής ποινής κατά το άρθρο 551 ΚΠΔ, στην απότιση της χρηματικής ποινής σε δόσεις εντός προθεσμίας κατά τα άρθρα 80 του ισχύοντος Ποινικού Κώδικα (ΠΚ, ν.4619/2019 ) και 82 του προϊσχύσαντος ΠΚ (π.δ. 283/1985) και στη μετατροπή της χρηματικής ποινής ή του προστίμου σε παροχή κοινωφελούς εργασίας κατά την παρ. 5 του άρθρου 82 του προϊσχύσαντος ΠΚ.
βιθ) Η δημοσίευση αποφάσεων .
γ) Για τις ποινικές δίκες που άρχισαν πριν την ημερομηνία έναρξης της αναστολής και έχουν διακοπεί για δικάσιμο εντός του χρονικού διαστήματος της αναστολής, το δικαστήριο, κατά την ορισθείσα δικάσιμο, αποφασίζει κατά περίπτωση για την εκδίκαση ή την εκ νέου διακοπή αυτών, λαμβανομένων υπόψη των παραπάνω εξαιρέσεων, χωρίς να δεσμεύεται από αυτές.
Τα ειδικότερα ζητήματα που ανάγονται στην εύρυθμη διεξαγωγής των εργασιών των δικαστικών υπηρεσιών και των εισαγγελιών της χώρας , καθώς και εκείνα που, κατά περίπτωση και κατά την κρίση του οργάνου διοίκησης εκάστης αυτών , έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης ρυθμίζονται με αποφάσεις των οργάνων διοίκηση αυτών .
Οι διασκέψεις , καθώς και η διεκπεραίωση οποιασδήποτε ενέργειας , που αφορά τη λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών και των εισαγγελιών γίνονται , εφόσον είναι εφικτό εξ αποστάσεως με τη χρήση τεχνολογικών μέσων. Προς διευκόλυνση της ενημέρωσης διαδίκων, μαρτύρων και συνηγόρων, η διακοπή της δίκης και ο ορισμός νέας δικασίμου γνωστοποιούνται από τον γραμματέα της έδρας ΣΤΟΝ Δικηγορικό Σύλλογο της έδρας του Δικαστηρίου και αν το Δικαστήριο διαθέτει ιστοσελίδα αναρτάται και σε αυτήν.
Ενόψει των ανωτέρω αποφασίζουμε ότι :
1) Η γραμματεία του αστικού τμήματος θα λειτουργεί κανονικά για την κατάθεση προτάσεων ( 100 ημερών ) και προσθηκών για την Νέα τακτική διαδικασία Μονομελούς και Πολυμελούς, (ν. 4335/2015) και για την κατάθεση προτάσεων και προσθηκών παλαιάς τακτικής διαδικασίας ( προκατάθεση 20 ημερών) .
2) Για τις αναφερόμενες στην ΚΥΑ περιπτώσεις βη) πρώτο εδάφιο , λαμβάνει χώρα την προτεραία της δικασίμου έγγραφη δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων, η οποία κοινοποιείται στην γραμματεία του Πρωτοδικείου Κω με τη χρήση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, ότι η συγκεκριμένη υπόθεση θα εκδικαστεί χωρίς την εξέταση μαρτύρων. Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι υποχρεούνται να αποστέλλουν τις ανωτέρω δηλώσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση protodikeio.kw@gmail.com στις οποίες θα αναφέρεται ο Γενικός Αριθμός Κατάθεσης (Γ.Α.Κ.) και ο Ειδικός Αριθμός Κατάθεσης (Ε.Α.Κ.) του δικογράφου, η διαδικασία, ο αριθμός πινακίου της υπόθεσης και τα ονόματα των διαδίκων μέχρι την 12η μεσημβρινή της προτεραίας της δικασίμου. Κατά την εκδίκαση των υποθέσεων, στις οποίες έχει χωρήσει κατά τα ανωτέρω έγγραφη δήλωση περί μη εξέτασης μάρτυρα, θα πρέπει να παρίστανται αυτοπροσώπως οι πληρεξούσιοι δικηγόροι κατά τις διατάξεις του Κ.Πολ.Δ. και να προσκομίσουν τις προτάσεις και τα σχετικά.
3) Σύμφωνα με το άρθρο 83§3 του ν. 4790/2021 (ΦΕΚ 48, τ. Α) προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής αιτήματος αναβολής με κοινή ανέκκλητη δήλωση των δικηγόρων κατ’ άρθρο 242§2 ΚΠολΔ και κατ’ απόκλιση της παρ. 2 του άρθρου 115 ΚΠολΔ, η οποία δήλωση υποβάλλεται μέσω μηνύματος στην ίδια ως άνω ηλεκτρονική διεύθυνση το αργότερο μέχρι τη δωδεκάτη ώρα της προηγούμενης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας.
4) Οι λοιπές υποθέσεις θα αποσύρονται εκ του πινακίου.
5) Η γραμματεία του Αστικού Τμήματος του Πρωτοδικείου Κω λειτουργεί κανονικά για την κατάθεση δικογράφων , σε προγραμματισμένη ώρα κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης με την υπηρεσία. Με φυσική παρουσία θα εξυπηρετούνται μόνο κατεπείγουσες περιπτώσεις.
6) Η γραμματεία του Πρωτοδικείου Κω από 9-4-2021 παραλαμβάνει διαταγές πληρωμής και διαταγές απόδοσης μισθίου , μέχρι την συμπλήρωση των 5 αιτήσεων κάθε ημέρα και με τον όρο να υπάρχει τηλεφωνική επικοινωνία και συνεννόηση προς της καταθέσεως προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρχει υπέρβαση του ορίου.
7) Επιτρέπεται η όρκιση πραγματογνωμόνων.
8) Για τις ποινικές δίκες ισχύουν τα ως άνω αναφερόμενα στην ΚΥΑ .
9) Το τμήμα Ανάκρισής του Πρωτοδικείου Κω δεν θα διενεργεί πράξεις τακτικής ανάκρισης πέραν αυτών που έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα και ανάλογα με τον αριθμό των ατόμων δύναται να ενεργεί τις ανακρίσεις στην αίθουσα δικαστών ή στο ακροατήριο Β΄.
Τα τμήματα της Γραμματείας του Πρωτοδικείου θα συνεχίσουν να λειτουργούν με τον αριθμό υπαλλήλων που κρίνεται αναγκαίος για την εύρυθμη λειτουργία κάθε τμήματος, σε συνάρτηση με τις υπηρεσιακές ανάγκες και όλοι οι προσερχόμενοι δικηγόροι ή πολίτες θα πρέπει να έρχονται στους χώρους της γραμματείας ΑΥΣΤΗΡΑ μόνο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας για τον ορισμό ημέρας και ώρας προσέλευσης.
Ως προς τις αιτήσεις για την έκδοση πιστοποιητικών και την χορήγηση αντιγράφων, το Πρωτοδικείο Κω παρέχει, τη δυνατότητα αποστολής αιτήσεων στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις του Πρωτοδικείου Κω protodikeio.kw@gmail.com , prot.kw@protodikeio-ko.gov.gr για την έκδοση πιστοποιητικών και παραλαβή αντιγράφων αποφάσεων . Τα άνω έγγραφα μπορούν να αποσταλούν ηλεκτρονικά εφόσον αναφέρεται στην αίτησή σας. Αν θέλετε το πρωτότυπο του αιτούμενου εγγράφου τότε θα το παραλαμβάνεται μόνο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας για τον ορισμό της ημέρα και της ώρα προσέλευσης του αιτούντος / αιτούσας στο αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου. Τηλέφωνο για επικοινωνία 22420 22210.
Οι γραμματείς του Δικαστηρίου κατά το ως άνω χρονικό διάστημα δεν θα εξυπηρετούν το κοινό και τους πληρεξουσίους δικηγόρους σε άλλα αντικείμενα, πλην των προβλεπόμενων ως άνω εξαιρέσεων λειτουργίας του δικαστηρίου.
Ως προς τα ληφθέντα υγειονομικά μέτρα για την ασφαλή λειτουργία του δικαστηρίου λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού covid-19 επισημαίνεται ότι οποιοσδήποτε εισέρχεται στο δικαστικό κατάστημα είναι υποχρεωμένος να φέρει προστατευτική μάσκα και να τηρεί το όριο αποστάσεως 1,5 μέτρου τουλάχιστον. Το ανώτατο όριο εισερχομένων ατόμων εντός των αιθουσών της γραμματείας έχει προβλεφθεί με προηγούμενη απόφαση και ισχύει ως έχει ενώ το ανώτατο όριο εισερχομένων εντός των ακροατηρίων του Πρωτοδικείου Κω καθορίζεται σε δεκαπέντε (15). Συσκευασίες με αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα θα υπάρχουν στην είσοδο του καταστήματος , στις εισόδους κάθε δικαστικής αίθουσας, που συνεδριάζει το δικαστήριο, στα έδρανα των δικηγόρων, και τις έδρες των αιθουσών, στην είσοδο των γραφείων της γραμματείας, που εξυπηρετούν κοινό και στους διαδρόμους.

Κως 26-04-2021
Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Κω

Αντώνιος Κουρτόγλου

Posted in ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ and tagged , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *