Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας

Αθήνα, 7 Απριλίου 2021

Κοινό Δελτίο Τύπου

του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Είκοσι πέντε δικαστικά πιστοποιητικά σε ένα – Καθιερώνεται το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας για φυσικά και νομικά πρόσωπα

Continue reading