ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Παροχή Νομικής Βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος και άλλες διατάξεις.

Δικαιολογητικά

  • Εκκαθαριστικά τριών τελευταίων ετών
  • Ε9 ή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υποχρεούται να υποβάλλει αν δεν υπάρχει περιουσιακό στοιχείο
  • Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599 ότι δεν λαμβάνει επίδομα από κάποιον δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα
  • ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
  • Φωτοτυπία Ταυτότητας
  • Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης
  • Βεβαίωση από ΟΑΕΔ ότι δεν λαμβάνει επίδομα και δεν είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ


ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1 – Νόμος 3226/2004 – Δικαιούχοι νομικής βοήθειας

1. Δικαιούχοι νομικής βοήθειας είναι οι χαμηλού εισοδήματος πολίτες κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δικαιούχοι είναι, επίσης, οι χαμηλού εισοδήματος πολίτες τρίτου κράτους και ανιθαγενείς, εφόσον έχουν, νομίμως, κατοικία ή συνήθη διαμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

2. Πολίτες χαμηλού εισοδήματος, δικαιούχοι νομικής βοήθειας, είναι εκείνοι των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τα δύο τρίτα των κατώτατων ετήσιων ατομικών αποδοχών που προβλέπει η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Σε περίπτωση ενδοοικογενειακής διαφοράς ή διένεξης, δεν λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα εκείνου με τον οποίο υπάρχει η διαφορά ή διένεξη.

3. Δικαιούχοι νομικής βοήθειας ως προς τις τυχόν ποινικές και αστικές αξιώσεις τους είναι και τα θύματα των εγκληματικών πράξεων που προβλέπονται στα άρθρα 323, 323Α, 323Β εδάφιο α’, 324, 339, 342, 348Α, 351, 351Α του Ποινικού Κώδικα και στα άρθρα 87 παράγραφοι 5 και 6 και 88 του Ν. 3386/2005, καθώς και τα ανήλικα θύματα των πράξεων που προβλέπονται στα άρθρα 336, 338, 343, 345, 346, 347, 348, 348Β, 348Γ και 349 του Ποινικού Κώδικα.

Άρθρο 2 – Νόμος 3226/2004 – Διαδικασία

Άρθρο 3 – Νόμος 3226/2004 – Διορισμός δικηγόρου ή συνηγόρου νομικής βοήθειας

Άρθρο 4 – Νόμος 3226/2004 – Παύση, ανάκληση και περιορισμός της βοήθειας

Άρθρο 5 – Νόμος 3226/2004 – Συμβουλευτική βοήθεια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΕ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Άρθρο 6 – Νόμος 3226/2004 – Δικαιούχος νομικής βοήθειας σε ποινικές υποθέσεις

Άρθρο 7 – Νόμος 3226/2004 – Διαδικασία παροχής νομικής βοήθειας σε ποινικές υποθέσεις – Διορισμός συνηγόρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΕ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Άρθρο 8 – Νόμος 3226/2004 – Αρμόδια αρχή

Άρθρο 9 – Νόμος 3226/2004 – Περιεχόμενο νομικής βοήθειας

Άρθρο 10 – Νόμος 3226/2004 – Ειδικές διατάξεις για διασυνοριακές διαφορές

Άρθρο 11 – Νόμος 3226/2004 – Διαβίβαση αιτήσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

Άρθρο 12 – Νόμος 3226/2004 – Εκκαθάριση

Άρθρο 13 – Νόμος 3226/2004 – Πόροι για την παροχή νομικής βοήθειας

Άρθρο 14 – Νόμος 3226/2004 – Αποζημίωση δικηγόρων υπηρεσίας και άλλων προσώπων

Άρθρο 15 – Νόμος 3226/2004 – Μη έκδοση γραμματίου προείσπραξης επί καταβολής αποζημιώσεως

Άρθρο 16 – Νόμος 3226/2004 – Τελικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 17 – Νόμος 3226/2004

Άρθρο 18 – Νόμος 3226/2004

Άρθρο 19 – Νόμος 3226/2004

Άρθρο 20 – Νόμος 3226/2004

Άρθρο 21 – Νόμος 3226/2004

Άρθρο 22 – Νόμος 3226/2004

Άρθρο 23 – Νόμος 3226/2004 – Έναρξη ισχύος