ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΝΕΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Υποθέσεις Μονομελούς ή Πολυμελούς που εκδικάζονται με τις νέες διατάξεις των άρθρων 237 και 238 του Κ.Πολ.Δ., όπως τροποποιήθηκαν με τον ν. 4335/2015.

Για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων δεν εμφανίζονται τα στοιχεία των διαδίκων

Η Αναζήτηση γίνεται συμπληρώνοντας τον Αριθμό Κατάθεσης π.χ. 997/ΜΤ 281/2018