ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Στο τμήμα αυτό υπηρετεί ο εκάστοτε Προϊστάμενος της Γραμματείας του Πρωτοδικείου Κω με αρμοδιότητες που ορίζονται από το άρθρο 10 παρ. 3  του ν. 1756/1988 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρ. 2 του ν. 1869/89 και συγκεκριμένα:

-Διευθύνει τις υπηρεσίες της γραμματείας και δίνει τις αναγκαίες οδηγίες στο προσωπικό της.

-Μετέχει στις συνεδριάσεις του δικαστικού συμβουλίου και της ολομέλειας του δικαστηρίου.

-Συντάσσει εκθέσεις,  πράξεις και άλλα έγγραφα που απαιτεί το νόμος για την πιστοποίηση των δικαστικών ενεργειών.

-Τηρεί και ενημερώνει τα βιβλία και φυλάει το αρχείο και τα άλλα αντικείμενα του Πρωτοδικείου.

-Διαχειρίζεται το σύνολο των απαιτούμενων ενεργειών για τις απαραίτητες προμήθειες της υπηρεσίες και την κάλυψη όλων των αναγκών σε παροχή υπηρεσιών ( συντηρήσεις Η/Υ, μηχανών γραφείου κλπ) .

-Αν υπάρχουν αμφιβολίες για τη χορήγηση απογράφου, αντιγράφου, πιστοποιητικού και άλλων εγγράφων, αποφαίνεται ο προϊστάμενος της γραμματείας.

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΙΔΙΟΤΗΤΑΕΜΑΙΛ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘ/ΝΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣkchrysopoulou@protodikeio-ko.gov.gr