Πλήρης επαναλειτουργία των δικαστηρίων από 16.9.2021 – Νέα ΚΥΑ

1. Επαναλειτουργία δικαστηρίων

Εξεδόθη η νέα ΚΥΑ υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55400/10.9.2021 (ΦΕΚ Β’ 4206/12.9.2021), σύμφωνα με την οποία από τις 16 Σεπτεμβρίου 2021 θα διεξάγονται κανονικά όλες οι δικαστικές διαδικασίες όλων των δικαιοδοσιών (αστικά, ποινικά, διοικητικά), χωρίς περιορισμούς.

Ειδικότερα ζητήματα που ανάγονται στην εύρυθμη διεξαγωγή των εργασιών του οικείου δικαστηρίου ή εισαγγελίας, καθώς και όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφαλή λειτουργία τους ενόψει της πανδημίας, ορίζονται, όπως μέχρι σήμερα συνέβαινε, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης, που τοιχοκολλάται στην είσοδο του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας και αναρτάται στην ιστοσελίδα τους.

Για το διάστημα έως την Πέμπτη, 16 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 εξακολουθεί να ισχύει η υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.53950/3.9.2021 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 4054).

2. Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία

Ειδικώς για τα Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία σύμφωνα με τη νέα ΚΥΑ δεν προβλέπονται πλέον (από 16.9.2021) ραντεβού, ενώ κατά, κατά τα λοιπά, με απόφαση του Προϊσταμένου των υποθηκοφυλακείων και των κτηματολογικών γραφείων ορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για τη λειτουργία της υπηρεσίας, ο μηχανισμός ελέγχου, προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα συνωστισμού εντός της υπηρεσίας, η τηρητέα διαδικασία για τον αερισμό των κοινοχρήστων χώρων της, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο μέτρο για την ασφαλή λειτουργία της, ενόψει της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

3. Είσοδος στους χώρους των δικαστηρίων – υποθηκοφυλακείων/κτηματολογικών γραφείων

Από τις 16 Σεπτεμβρίου 2021 κατά την είσοδο στα δικαστήρια, τις εισαγγελίες, τα στρατιωτικά δικαστήρια, τα έμμισθα και άμισθα υποθηκοφυλακεία, καθώς και στα πάσης φύσεως κτηματολογικά γραφεία και υποκαταστήματα του φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», τα φυσικά πρόσωπα (δικαστικοί λειτουργοί, δικαστικοί υπάλληλοι, δικηγόροι, πάσης φύσεως εργαζόμενοι, πολίτες) υποχρεούνται να επιδεικνύουν (εναλλακτικά):

[α] Πιστοποιητικό εμβολιασμού, το οποίο εκδίδεται μέσω της ιστοσελίδας https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/koronoios-covid-19 ή, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπό, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.53719/2.9.2021 (Β’ 4050) κοινή υπουργική απόφαση.

Πλήρως εμβολιασμένοι θεωρούνται:

α) όσοι έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου και

β) όσοι έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 με μία (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησής τους από κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν βεβαίωση πλήρους κάλυψης – ανάρρωσης και εμβολιασμού με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου. ή

[β] Πιστοποιητικό νόσησης, το οποίο εκδίδεται κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR ή κατόπιν ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test), εντός τριάντα (30) ημερών μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν.

Ο πρώτος θετικός έλεγχος διενεργείται από

α) δημόσια αρχή σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία ή

β) εργαστήρια αναφοράς δημόσια ή ιδιωτικά και περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του προσώπου, όπως αυτό αναγράφεται στην ταυτότητα ή στο διαβατήριο.

Τα ως άνω πιστοποιητικά/βεβαιώσεις επιδεικνύονται είτε εκτυπωμένα από την ψηφιακή πλατφόρμα www.gov.gr είτε σε ψηφιακή μορφή με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου. ή

[γ] Βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί είτε με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν την είσοδο είτε ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν την είσοδο.

Η βεβαίωση αυτών:

α) πρέπει να έχει εκδοθεί από εργαστήρια αναφοράς δημόσια ή ιδιωτικά και

β) να περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του προσώπου, όπως αυτό αναγράφεται στην ταυτότητα ή το διαβατήριο.

Οι ως άνω υποχρεώσεις περιλαμβάνουν ανηλίκους από δώδεκα (12) ετών και άνω. Οι ανήλικοι από πέντε (5) έως έντεκα (11) ετών, δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) τελευταίου εικοσιτετραώρου, στην οποία προβαίνει είτε οιοσδήποτε γονέας, ακόμα και μη έχων την επιμέλεια, είτε κηδεμόνας. Δεν απαιτείται φυσική παρουσία του γονέα ή κηδεμόνα.

• Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, αρκεί η επίδειξη δήλωσης αποτελέσματος self-test για αυτοδιαγνωστικό έλεγχο που έχει διενεργηθεί σε χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) ωρών πριν από την είσοδο των φυσικών προσώπων στις ως άνω υπηρεσίες, στις κάτωθι περιπτώσεις

: – Κατάθεση στα αστικά ή στα διοικητικά δικαστήρια α) αίτησης προσωρινής δικαστικής προστασίας (ασφαλιστικά μέτρα, αίτηση αναστολής κ.λπ.) με αίτημα προσωρινής διαταγής ή β) αίτησης εκούσιας δικαιοδοσίας με αίτημα προσωρινής διαταγής ή γ) αυτοτελούς αιτήματος προσωρινής διαταγής,

– Συζήτηση προσωρινής διαταγής

– Κατάθεση και συζήτηση αγωγών του άρθρου 22 του ν. 1264/1982(Α’ 79)

– Παράσταση πληρεξουσίων δικηγόρων και κατηγορουμένων ενώπιον Εισαγγελέα ή και Ανακριτή σε ποινικές υποθέσεις διαδικασίας αυτοφώρου, πλημμελημάτων και κακουργημάτων.

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά, υπό [α], [β] και [γ], καθώς και η δήλωση αποτελέσματος self-test επιδεικνύονται είτε σε έγχαρτη μορφή είτε ηλεκτρονικά μέσω κινητής συσκευής του φυσικού προσώπου στην είσοδο των ως άνω υπηρεσιών σε προσωπικό εταιρειών φύλαξης (security) ή σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό της εκάστοτε υπηρεσίας, οι οποίοι τα σαρώνουν ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής του άρθρου 33 του ν. 4816/2021 (Α’ 118) Covid Free GR.

Επισυνάπτεται το ΦΕΚ Β’ 4206/12.9.2021.

Συνημμένα

Δίωρη στάση εργασίας των δικαστικών υπαλλήλων τη Δευτέρα, 16/9

Από Δευτέρα 13-9-2021 έως και Παρασκευή 17-9-2021, θα πραγματοποιηθούν Δίωρες Διακοπές Εργασιών.

Δευτέρα, Τρίτη, Tετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή 09:00 – 11:00.

Ειδικότερα διεκδικούμε :

  • ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ
  • ΕΠΑΝΑΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ.
  • ΠΛΗΡΩΜΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ και κατά τρόπο που δεν υποτιμά την προσφορά και την αξιοπρέπειά τους.
  • ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ του πρώην Ταμείου Αρωγής, για την ενίσχυση Δικαστικών Υπαλλήλων που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας.
  • ΑΥΞΗΣΗ (τουλάχιστον διπλασιασμό) ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ, για να μπορούν να ανταποκρίνονται χωρίς προσωπικό κόστος στις ανάγκες των καθηκόντων τους.
  • ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ, που προβλέπει ο νέος Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων.
  • ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ.
  • ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (κτηριακές εγκαταστάσεις, νέες τεχνολογίες).

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΤΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ, ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΚΙΟ ΜΑΣ

ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΟΥ ΜΕ ΣΥΝΕΠΕΙΑ

ΚΑΙ ΥΨΗΛΟ ΑΙΣΘΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ

Καλούμε όλους τους συναδέλφους στην Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση του ΣΔΥΑ, που θα γίνει την Τετάρτη 15-9-2021, ώρα 13:00, στο κτίριο 13, ενόψει των εκλογών της 29ης Σεπτεμβρίου 2021 για την εκλογή νέου Δ.Σ. του Συλλόγου και Αντιπροσώπων για το Συνέδριο της ΟΔΥΕ.

https://www.lawspot.gr/nomika-nea/staseis-ergasias-anakoinosan-oi-dikastikoi-ypalliloi-tis-athinas-apo-ti-deytera-13-9

Υποχρέωση καταβολής εισφοράς υπέρ ΤΑΧΔΙΚ (μεγαρόσημα)

Σύμφωνα με το συνημμένο email που μας εστάλη από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, από 01-08-2021 τα μεγαρόσημα, όπου αυτά απαιτούνται, θα καταβάλλονται κανονικά.

“Σας ενημερώνουμε ότι δεν έχει εκδοθεί κοινή υπουργική απόφαση σχετικά με την αναστολή εφαρμογής διατάξεων για την υποχρεωτική εισφορά υπέρ ΤΑΧΔΙΚ (μεγαρόσημο) σε πιστοποιητικά που εκδίδονται από Υπηρεσίες Δικαστικών Αρχών. Κατόπιν τούτου τα μεγαρόσημα καταβάλλονται κανονικά από 1/8/2021.

Με εκτίμηση,
Αλεξία Διαλέτη
Υπουργείο Δικαιοσύνης
Διεύθυνση Δικαστικών Υπαλλήλων
Α΄ Τμήμα Προσωπικού (Β3)””

Κ.Υ.Α. 32673/2021: Παράταση ισχύος μέτρων διευκόλυνσης ηλεκτρονικής έκδοσης και παραλαβής πιστοποιητικών

Παράταση ισχύος μέτρων διευκόλυνσης ηλεκτρονικής έκδοσης και παραλαβής πιστοποιητικών – Αναστολή εφαρμογής διατάξεων για την υποχρεωτική εισφορά υπέρ ΤΑΧΔΙΚ (μεγαρόσημο) σε πιστοποιητικά που εκδίδονται από Υπηρεσίες Δικαστικών Αρχών από 1.7.2021 έως και 31.7.2021

Κ.Υ.Α. 32673/2021

ΦΕΚ B’ 2784/29.06.2021

Παράταση ισχύος μέτρων διευκόλυνσης ηλεκτρονικής έκδοσης και παραλαβής πιστοποιητικών – Αναστολή εφαρμογής διατάξεων για την υποχρεωτική εισφορά υπέρ ΤΑΧΔΙΚ (μεγαρόσημο) σε πιστοποιητικά που εκδίδονται από Υπηρεσίες Δικαστικών Αρχών από 1.7.2021 έως και 31.7.2021.

OI ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ – ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 27 του ν. 4800/2021 «Μεταρρυθμίσεις αναφορικά με τις σχέσεις γονέων και τέκνων, άλλα ζητήματα οικογενειακού δικαίου και λοιπές επείγουσες διατάξεις.» (Α’ 81),

β) του άρθρου 10 του ν.δ. 1017/1971 «Περί συστάσεως Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων» (Α’ 209),

γ) του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134),

δ) της παρ. 4 του άρθρου 5 του π.δ. 25/2012 «Ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων, χορήγηση πιστοποιητικών και λοιπών εγγράφων από τα Δικαστήρια της χώρας» (Α’ 53),

ε) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

στ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121 και Α’ 126 διορθώσεις σφαλμάτων),

ζ) του π.δ.62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

2. Την υπό στοιχεία Υ6/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).

3. Την υπό στοιχεία Υ70/2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

4. Το γεγονός ότι εξακολουθεί να υφίσταται ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων, λόγω της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, για την παραλαβή πιστοποιητικών από τις Υπηρεσίες των Δικαστικών Αρχών, χωρίς τη φυσική παρουσία των πολιτών, αλλά και την ανάγκη για ψηφιοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών απονομής δικαιοσύνης σχετικά με τη δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής των δικαστικών αποφάσεων από τα δικαστήρια στο δικηγόρο και της εκτύπωσής τους με ισχύ επισήμου αντιγράφου για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του δικηγόρου στη Γραμματεία του Δικαστικού Καταστήματος.

5. Την υπ’ αρ. 32672/25-06-2021 εισήγηση της περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, του Υπουργείου Δικαιοσύνης, σύμφωνα με την οποία από την εφαρμογή της παρούσας μπορεί να προκληθεί απώλεια εσόδων του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., ύψους περίπου πεντακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων ευρώ (567.000,00 €) για το χρονικό διάστημα από 1.7.2021 έως και 31.7.2021, αποφασίζουμε:

Για το χρονικό διάστημα από 1.7.2021 έως και 31.7.2021 ισχύουν τα ακόλουθα:

i. Στα πιστοποιητικά, στις βεβαιώσεις και στα άλλα έγγραφα της παρ. 4 του άρθρου 5 του π.δ. 25/2012 (Α’ 53), καθώς και στις αιτήσεις αυτών, αναστέλλεται η υποχρέωση καταβολής:

α) της εισφοράς ύψους τριών (3) ευρώ, που ορίζεται στην περ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν.δ. 1017/1971 (Α’ 209).

β) της εισφοράς ύψους δύο (2) ευρώ, που ορίζεται στην περ. ζ’ της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν.δ. 1017/1971 (Α’ 209).

ii. Η υποχρέωση καταβολής της εισφοράς ύψους δύο (2) ευρώ, που ορίζεται στην περ. ζ’ της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν.δ. 1017/1971 (Α’ 209) αναστέλλεται και για τα ακριβή αντίγραφα των δικαστικών αποφάσεων που είτε παραλαμβάνονται σε έντυπη μορφή από τη Γραμματεία του αρμοδίου δικαστηρίου είτε αποστέλλονται από αυτήν με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) ως ηλεκτρονικά έγγραφα που φέρουν προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή του αρμοδίου δικαστικού υπαλλήλου ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Δικαστηρίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Ιουνίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Δικαιοσύνης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Επικρατείας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΩ ΑΠΟ 10-5-2021 ΕΩΣ 17-05-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΩ

—————————-

ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Ταχ. Διεύθυνση: Ακτή Μιαούλη 2

Ταχ. Κώδικας: 853 00 ΚΩΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Κυριακή Χρυσοπούλου

Τηλέφωνο: 22420 22210

ΦΑΞ: 22420 27599

Email: protodikeio.kw@gmail.com

 

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

court_room

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΩ ΑΠΟ 5-5-2021 ΕΩΣ 10-5-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΩ

—————————-

ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Ταχ. Διεύθυνση: Ακτή Μιαούλη 2

Ταχ. Κώδικας: 853 00 ΚΩΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Κυριακή Χρυσοπούλου

Τηλέφωνο: 22420 22210

ΦΑΞ: 22420 27599

Email: protodikeio.kw@gmail.com

Κως  5  Μαΐου    2021

Αριθμ. Πρωτ:  454 /2021

Η παρούσα ισχύει από τη Δευτέρα 3 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00’ έως και την Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00’, σύμφωνα με την αριθμ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 27683 « ΄Εκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID -19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Δευτέρα , 3 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα , 10 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00».
Α) Αναστέλλονται προσωρινά οι δίκες ενώπιον των πολιτικών και ποινικών τμημάτων.
Β) Εξαιρούνται από την εφαρμογή της περ. α):
βα) Οι δίκες της τακτικής διαδικασίας α΄ βαθμού, οι οποίες εκδικάζονται σύμφωνα με το Ν. 4335/2015.
ββ) Οι δίκες ενδίκων μέσων ενώπιον των Εφετείων, οι οποίες έχουν εκδικασθεί στον πρώτο βαθμό αντιμωλία των διαδίκων κατά την τακτική διαδικασία ή σύμφωνα με τις διατάξεις των ειδικών διαδικασιών. Οι δίκες του προηγούμενου εδαφίου γίνονται είτε με αυτοπρόσωπη παράσταση των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων είτε με δήλωση των άρθρων 242 και 524 ΚΠολΔ, ή οποία υποβάλλεται έστω και από έναν (1) εκ των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων.
βγ) Οι δίκες τακτικής διαδικασίας που εκδικάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2912/2001 (Α΄109) όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4055/2012, στις οποίες δεν εξετάζονται μάρτυρες.
βδ) Οι δίκες ειδικών διαδικασιών και εφέσεων κατά ερήμην αποφάσεων , εισαγόμενων κατά το άρθρο 528 ΚπολΔ. στις οποίες δεν εξετάζονται μάρτυρες.
Κατ΄έξαίρεση στις δίκες ειδικών διαδικασιών και εφέσεων κατά ερήμην αποφάσεων , εισαγόμενων κατά το άρθρο 528 ΚΠολ Δ, με αντικείμενο εργατικές διαφορές , ανακοπές κατά την εκτελεστικής διαδικασίας , διατροφές από τον νόμο , επιμέλεια και επικοινωνία, δύνανται να εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο.
βε) Οι δίκες ασφαλιστικών μέτρων στις οποίες δεν εξετάζονται μάρτυρες, με τη δυνατότητα προσκόμισης ενορκων βεβαιώσεων. Κατ΄ εξαίρεση, αποκλειστικά και μόνο στις δίκες ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ως αντικείμενο ανακοπές και αιτήσεις αναστολής κατά της εκτελεστικής διαδικασίας, εργατικες διαφορές, διατροφές από τον νόμο, επιμέλεια και επικοινωνία, εγγυοδοσία, εγγραφή ή εξάλειψη ή μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης , συντηρητική κατάσχεση κινητής ή ακίνητης περιουσίας, δικαστική μεσεγγύηση, σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση κατά τα άρθρα737, 738ΚΠολΔ, ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού κατά άρθρο 738 Α ΚΠολΔ, καθώς και τις δίκες της παρ. 3 του άρθρου 943 ΚΠολ. Δ, στις οποίες δύνανται να εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο .
βστ) Οι δίκες εκουσίας δικαιοδοσίας πρώτου βαθμού, οι δίκες πρώτου βαθμού που αφορούν ειδικούς νόμους οι οποίες δικάζονται με τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας και οι δίκες πρώτου βαθμού του ν. 3869/2010 και του άρθρου 1 του ν. 4745/2020, στις οποίες δεν εξετάζονται μάρτυρες, αποκλειστικά με την δυνατότητα προσκόμισης ενόρκων βεβαιώσεων. Ειδικώς και κατ΄ εξαίρεση στις δίκες εκουσίας δικαιοδοσίας που έχουν ως αντικείμενο τη θέση σε δικαστική συμπαράσταση ( άρθρα 801 επ. ΚΠολΔ), την κήρυξη ιδιόγραφης διαθήκης ως κυρίας ( άρθρο 803 παρ. 3 ΚΠολΔ) και στις δίκες των άρθρων 68 επ. του ν. 4307/2014 δύνανται να εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο. Δεν απαιτείται υποβολή δήλωσης εκ μέρους του εισαγγελέα , όταν παρίσταται ως διάδικος.
Στις υποπεριπτώσεις βγ), βδ) πρώτο εδάφιο, βε) πρώτο εδάφιο και βστ) λαμβάνει χώρα την προτεραία της δικασίμου έγγραφη δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων, ότι η συγκεκριμένη υπόθεση θα εκδικασθεί χωρίς την εξέταση μαρτύρων, η οποία κοινοποιείται στις γραμματείες των δικαστηρίων με τη χρήση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Εφόσον όλοι οι διάδικοι έχουν υποβάλει δήλωση κατά το προηγούμενο εδάφιο, η υπόθεση συζητείται παρουσία των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων , χωρίς την εξέταση μαρτύρων. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υποβληθεί η δήλωση του ανωτέρω εδαφίου από τους πληρεξούσιους δικηγόρους των διαδίκων, οι υποθέσεις αποσύρονται και δεν συζητούνται, χωρίς να απαιτείται η παρουσία των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων.
Συναινετικά αιτήματα αναβολής για τις υποπερ. ββ) έως και βστ) υποβάλλονται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 83 του ν. 4790/2021.
βζ) Οι δίκες εκουσίας δικαιοδοσίας δευτέρου βαθμού, οι δίκες δεύτερου βαθμού που αφορούν ειδικούς νόμους οι οποίες δικάζονται με τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας και οι δίκες δεύτερου βαθμού του ν. 3869/2010 και του άρθρου 1 του ν. 4745/2020, οι οποίες γίνονται με αυτοπρόσωπη παράσταση των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων και αποκλειστικά με τη δυνατότητα προσκόμισης ενόρκων βεβαιώσεων. Δεν απαιτείται υποβολή δήλωσης εκ μέρους του εισαγγελέα, όταν παρίσταται ως διάδικος.
βη) Η εκδίκαση αγωγών του άρθρου 22 του ν. 1264/1982.
βθ) Οι αιτήσεις χορήγησης και ανάκλησης προσωρινών διαταγών, οι οποίες συζητούνται διά υπομνημάτων των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων και χωρίς την εξέταση μαρτύρων. Οι προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί και έχουν ισχύ έως τη συζήτηση της υπόθεσης, παρατείνονται οίκοθεν με απόφαση του Προέδρου Υπηρεσίας, ο οποίος ορίζει την διάρκεια της παράτασης των προσωρινών διαταγών.
βι) Οι συμβάσεις μεταβίβασης του άρθρου 14Α του ν. 3429/2005 που αφορούν στη μεταβίβαση των στοιχείων του ενεργητικού των υπό ειδική εκκαθάριση των δημοσίων επιχειρήσεων , καθώς και κάθε συναφής με αυτές πράξη. Η εν λόγω εξαίρεση καταλαμβάνει και τις συμβάσεις μεταβίβασης, που υπογράφηκαν κατά το άρθρο 14Α του ν . 3429/2005 πριν την δημοσίευση της παρούσας, καθώς και κάθε συναφή με αυτές πράξη.
βια) Όλες οι διαδικαστικές πράξεις και ενέργειες που ορίζονται στα άρθρα 68 επ. του ν. 4307/ 2014, η διενέργεια δημόσιων πλειοδοτικών διαγωνισμών και οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια αυτών.
βιβ) Η εκδίκαση αυτόφωρων πλημμελημάτων, εφόσον αφορά κατηγορούμενο που κρατείται δυνάμει των διατάξεων περί αυτόφωρης διαδικασίας
βιγ) Η κλήρωση των ενόρκων και η έναρξη της συνόδου των Μικτών Ορκωτών Δικαστηρίων και Μικτών Ορκωτών Εφετείων, καθώς και η κλήρωση των συνθέσεων για την εκδίκαση των ποινικών υποθέσεων και των υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων σε όσα δικαστήρια προβλέπεται κλήρωση.
βιδ). Η εκδίκαση κακουργημάτων για τους προσωρινά κρατούμενους κατηγορούμενους , των οποίων συμπληρώνεται κατά περίπτωση το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης.
βιε) Οι ποινικές δίκες που αφορούν κακουργήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31-12-2023 καθώς και πλημμελήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολης μέχρι και τις 31-12-2022. Το δικαστήριο αποφασίζει , κατά περίπτωση, για την εκδίκαση ή τη διακοπή αυτών.
βιστ) Οι ποινικές δίκες που αφορούν υποθέσεις των οποίων οι αποφάσεις αναιρέθηκαν και παραπέμπονται προς νέα εκδίκαση.
βιζ) Η εκδίκαση των αιτήσεων αναστολής εκτέλεσης κατά τα άρθρα 471 και 497 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ΚΠΔ ν. 4620/2019 ) ακύρωσης της διαδικασίας κατά τα άρθρα 341 και 435 ΚΠΔ, ακύρωσης της απόφασης κατά τα άρθρα 430 και 431 ΚΠΔ, αναβολής ή διακοπής εκτέλεσης της ποινής κατά τα άρθρα 555 και 557 ΚΠΔ, καθώς και των αιτήσεων που αφορούν στο καθαρισμό συνολικής ποινής κατά το άρθρο 551 ΚΠΔ, στην απότιση της χρηματικής ποινής σε δόσεις εντός προθεσμίας κατά τα άρθρα 80 του ισχύοντος Ποινικού Κώδικα (ΠΚ, ν.4619/2019 ) και 82 του προϊσχύσαντος ΠΚ (π.δ. 283/1985) και στη μετατροπή της χρηματικής ποινής ή του προστίμου σε παροχή κοινωφελούς εργασίας κατά την παρ. 5 του άρθρου 82 του προϊσχύσαντος ΠΚ.
βιη) Η εκδίκαση υποθέσεων περί παράτασης εξακολούθησης ή αντικατάστασης θεραπευτικών μέτρων, καθώς και αιτήσεις του εισαγγελέα περί άρσης ή αντικατάστασης των ως άνω μέτρων ( άρθρο 70 ΠΚ ν. 4619 /2019).
βιθ) Η εκδίκαση των σχετικών υποθέσεων και κάθε άλλο ζήτημα που αφορά τις διαδικασίες ποινικής συνδιαλλαγής, ποινικής διαπραγμάτευσης και ποινικής διαταγής, που προβλέπονται στα άρθρα 301 έως 304 και 409 έως 416 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.
Βικ) Η δημοσίευση αποφάσεων .
γ) Για τις ποινικές δίκες που άρχισαν πριν την ημερομηνία έναρξης της αναστολής και έχουν διακοπεί για δικάσιμο εντός του χρονικού διαστήματος της αναστολής, το δικαστήριο, κατά την ορισθείσα δικάσιμο, αποφασίζει κατά περίπτωση για την εκδίκαση ή την εκ νέου διακοπή αυτών, λαμβανομένων υπόψη των παραπάνω εξαιρέσεων, χωρίς να δεσμεύεται από αυτές.
Τα ειδικότερα ζητήματα που ανάγονται στην εύρυθμη διεξαγωγή των εργασιών των δικαστικών υπηρεσιών και των εισαγγελιών της χώρας , καθώς και εκείνα που, κατά περίπτωση και κατά την κρίση του οργάνου διοίκησης εκάστης αυτών, έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης ρυθμίζονται με αποφάσεις των οργάνων διοίκηση αυτών .
Οι διασκέψεις , καθώς και η διεκπεραίωση οποιασδήποτε ενέργειας , που αφορά τη λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών και των εισαγγελιών γίνονται , εφόσον είναι εφικτό εξ αποστάσεως με τη χρήση τεχνολογικών μέσων. Προς διευκόλυνση της ενημέρωσης διαδίκων, μαρτύρων και συνηγόρων, η διακοπή της δίκης και ο ορισμός νέας δικασίμου γνωστοποιούνται από τον γραμματέα της έδρας του Δικαστηρίου και αν το Δικαστήριο διαθέτει ιστοσελίδα αναρτάται και σε αυτήν.
Ενόψει των ανωτέρω αποφασίζουμε ότι :
1) Η γραμματεία του αστικού τμήματος θα λειτουργεί κανονικά για την κατάθεση προτάσεων ( 100 ημερών ) και προσθηκών για την Νέα τακτική διαδικασία Μονομελούς και Πολυμελούς, (ν. 4335/2015) και για την κατάθεση προτάσεων και προσθηκών παλαιάς τακτικής διαδικασίας ( προκατάθεση 20 ημερών) .
2) Για τις αναφερόμενες στην ΚΥΑ περιπτώσεις βη) πρώτο εδάφιο , λαμβάνει χώρα την προτεραία της δικασίμου έγγραφη δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων, η οποία κοινοποιείται στην γραμματεία του Πρωτοδικείου Κω με τη χρήση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, ότι η συγκεκριμένη υπόθεση θα εκδικαστεί χωρίς την εξέταση μαρτύρων. Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι υποχρεούνται να αποστέλλουν τις ανωτέρω δηλώσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση protodikeio.kw@gmail.com στις οποίες θα αναφέρεται ο Γενικός Αριθμός Κατάθεσης (Γ.Α.Κ.) και ο Ειδικός Αριθμός Κατάθεσης (Ε.Α.Κ.) του δικογράφου, η διαδικασία, ο αριθμός πινακίου της υπόθεσης και τα ονόματα των διαδίκων μέχρι την 12η μεσημβρινή της προτεραίας της δικασίμου. Κατά την εκδίκαση των υποθέσεων, στις οποίες έχει χωρήσει κατά τα ανωτέρω έγγραφη δήλωση περί μη εξέτασης μάρτυρα, θα πρέπει να παρίστανται αυτοπροσώπως οι πληρεξούσιοι δικηγόροι κατά τις διατάξεις του Κ.Πολ.Δ. και να προσκομίσουν τις προτάσεις και τα σχετικά.
3) Σύμφωνα με το άρθρο 83§3 του ν. 4790/2021 (ΦΕΚ 48, τ. Α) προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής αιτήματος αναβολής με κοινή ανέκκλητη δήλωση των δικηγόρων κατ’ άρθρο 242§2 ΚΠολΔ και κατ’ απόκλιση της παρ. 2 του άρθρου 115 ΚΠολΔ, η οποία δήλωση υποβάλλεται μέσω μηνύματος στην ίδια ως άνω ηλεκτρονική διεύθυνση το αργότερο μέχρι τη δωδεκάτη ώρα της προηγούμενης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας.
4) Οι λοιπές υποθέσεις θα αποσύρονται εκ του πινακίου.
5) Η γραμματεία του Αστικού Τμήματος του Πρωτοδικείου Κω λειτουργεί κανονικά για την κατάθεση δικογράφων , σε προγραμματισμένη ώρα κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης με την υπηρεσία. Με φυσική παρουσία θα εξυπηρετούνται μόνο κατεπείγουσες περιπτώσεις.
6) Η γραμματεία του Πρωτοδικείου Κω παραλαμβάνει διαταγές πληρωμής και διαταγές απόδοσης μισθίου , μέχρι την συμπλήρωση των 5 αιτήσεων κάθε ημέρα και με τον όρο να υπάρχει τηλεφωνική επικοινωνία και συνεννόηση προς της καταθέσεως προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρχει υπέρβαση του ορίου.
7) Επιτρέπεται η όρκιση πραγματογνωμόνων.
8) Για τις ποινικές δίκες ισχύουν τα ως άνω αναφερόμενα στην ΚΥΑ .
9) Το τμήμα Ανάκρισής του Πρωτοδικείου Κω δεν θα διενεργεί πράξεις τακτικής ανάκρισης πέραν αυτών που έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα και ανάλογα με τον αριθμό των ατόμων δύναται να ενεργεί τις ανακρίσεις στην αίθουσα δικαστών ή στο ακροατήριο Β΄.
Τα τμήματα της Γραμματείας του Πρωτοδικείου θα συνεχίσουν να λειτουργούν με τον αριθμό υπαλλήλων που κρίνεται αναγκαίος για την εύρυθμη λειτουργία κάθε τμήματος, σε συνάρτηση με τις υπηρεσιακές ανάγκες και όλοι οι προσερχόμενοι δικηγόροι ή πολίτες θα πρέπει να έρχονται στους χώρους της γραμματείας ΑΥΣΤΗΡΑ μόνο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας για τον ορισμό ημέρας και ώρας προσέλευσης.
Ως προς τις αιτήσεις για την έκδοση πιστοποιητικών και την χορήγηση αντιγράφων, το Πρωτοδικείο Κω παρέχει, τη δυνατότητα αποστολής αιτήσεων στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις του Πρωτοδικείου Κω protodikeio.kw@gmail.com , prot.kw@protodikeio-ko.gov.gr για την έκδοση πιστοποιητικών και παραλαβή αντιγράφων αποφάσεων . Τα άνω έγγραφα μπορούν να αποσταλούν ηλεκτρονικά εφόσον αναφέρεται στην αίτησή σας. Αν θέλετε το πρωτότυπο του αιτούμενου εγγράφου τότε θα το παραλαμβάνεται μόνο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας για τον ορισμό της ημέρα και της ώρα προσέλευσης του αιτούντος / αιτούσας στο αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου. Τηλέφωνο για επικοινωνία 22420 22210.
Οι γραμματείς του Δικαστηρίου κατά το ως άνω χρονικό διάστημα δεν θα εξυπηρετούν το κοινό και τους πληρεξουσίους δικηγόρους σε άλλα αντικείμενα, πλην των προβλεπόμενων ως άνω εξαιρέσεων λειτουργίας του δικαστηρίου.
Ως προς τα ληφθέντα υγειονομικά μέτρα για την ασφαλή λειτουργία του δικαστηρίου λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού covid-19 επισημαίνεται ότι οποιοσδήποτε εισέρχεται στο δικαστικό κατάστημα είναι υποχρεωμένος να φέρει προστατευτική μάσκα και να τηρεί το όριο αποστάσεως 1,5 μέτρου τουλάχιστον. Το ανώτατο όριο εισερχομένων ατόμων εντός των αιθουσών της γραμματείας έχει προβλεφθεί με προηγούμενη απόφαση και ισχύει ως έχει ενώ το ανώτατο όριο εισερχομένων εντός των ακροατηρίων του Πρωτοδικείου Κω καθορίζεται σε δεκαπέντε (15). Συσκευασίες με αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα θα υπάρχουν στην είσοδο του καταστήματος , στις εισόδους κάθε δικαστικής αίθουσας, που συνεδριάζει το δικαστήριο, στα έδρανα των δικηγόρων, και τις έδρες των αιθουσών, στην είσοδο των γραφείων της γραμματείας, που εξυπηρετούν κοινό και στους διαδρόμους.

Κως 5-5-2021
Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Κω

Αντώνιος Κουρτόγλου

Ανακοίνωση λειτουργίας Πρωτοδικείου Κω από 26-04-2021 έως και 03-05-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΩ
—————————-
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Ταχ. Διεύθυνση: Ακτή Μιαούλη 2
Ταχ. Κώδικας: 853 00 ΚΩΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Κυριακή Χρυσοπούλου
Τηλέφωνο: 22420 22210
ΦΑΞ: 22420 27599
Email: protodikeio.kw@gmail.com

Κως 26 Απριλίου 2021
Αριθμ. Πρωτ 439 /2021

Continue reading

ΝΕΑ ΚΥΑ-ΦΕΚ Β 1682/24.4.2021

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Β΄ 1682/24.4.2021 η υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 26380 ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Μ. Δευτέρα, 26 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 3 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00».

Η νέα ΚΥΑ δεν διαφοροποιείται σε σχέση με την προηγούμενη υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.: 24489 (ΦΕΚ τ. Β΄ 1558/17.4.2021).

–Επισυνάπτεται το ΦΕΚ

Συνημμένα